Destek Programları Birimi

Projelerimiz

2021 Yılı Projelerimiz

Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Bilgileri
Proje Adı Türkiye'de Kadın Kooperatiflerinin Kadınların Güçlenmesine Etkisi
Destekleyen Kuruluş TÜBİTAK
Ortaklar/Paydaşlar Yok
Sorumlu
Unvan-Ad/Soyad Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şahankaya Adar
Görevi Yürütücü
Proje Bütçesi 110.983 TL
Proje Süresi 18 Ay
Proje Kısa Özeti (En fazla yarım sayfa)

Türkiye’de de son dönemlerde kooperatifçilik, kadınların güçlenmesini destekleyen önemli örgütlenme modeli olarak görülmektedir (Duguid, 2015; Act Human, 2015). Son yıllarda hükümet ve STK’lar tarafından yürütülen projeler aracılığıyla kadınların kooperatif kurması konusunda cesaretlendirici bir etki yaratılmakta; bu amaçla kooperatiflerin maddi ve operasyonel olarak desteklenmelerini öngören yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Nitekim son dönemde kadın kooperatiflerinin sayısında ciddi bir artış yaşanmış ve 1989-2021 yılları arasında kurulan toplam 684 kadın kooperatifinin yaklaşık %55’i 2018 sonrasında kurulmuştur (Kalkınma Atölyesi, 2021). Ancak Türkiye gibi hala toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ve kadın istihdamının düşük olduğu bir ülkede kadınların güçlenmesi amacıyla teşvik edilen kooperatiflerin kadınların güçlenmesi için mevcut tabloyu değiştirme potansiyeline ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Bu durumda kadın kooperatiflerinin kadınların güçlenmesine etkisini incelemek elzem olmaktadır.

Bu doğrultuda bu projenin amacı, Türkiye’de kadın kooperatiflerinin kadınların güçlenmesine etkisini incelemektedir. Buna göre güçlenme etkisi ekonomik güçlenme ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde güçlenme üzerinden ele alınacaktır. Kooperatiflerin kadınların güçlenme etkisini ortaya koyabilmek amacıyla bir ölçek geliştirilecektir. Ölçek geliştirme aşamasında öncelikle ilgili alanda çalışmaları olan 25 uzman ile görüşmeler yapılacaktır. 25 uzman, kadın kooperatiflerinden, kadın kooperatifleriyle ilgili çalışmalar yürüten STK’lardan, kamu kurumlarından ve kadın güçlenmesi çalışan akademisyenlerden seçilecektir. Geliştirilen ölçek, kadın girişimi üretim ve işletme kategorisinde yer alan kar topu örneklem yöntemiyle belirlenmiş 250 kadın ortağa/kooperatif çalışanına uygulanarak yukarıda bahsedilen güçlenme etkisi ortaya koyulacaktır. Esas etkiyi incelemek için ölçek kullanılacak olup; bununla birlikte 25 kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi ile derinlemesine görüşmeler yapılması da gerekli görülmektedir. Derinlemesine görüşmeler, ölçek üzerinden elde edilen etkinin nesnelliği ve yorumlanması tutarlılığı açısından önemlidir (Rubin ve Rubin, 1995).

Proje kapsamında öngörülen akademik çıktılar; proje sürecinde bir uluslararası bir ulusal olmak üzere iki bildiri; proje tamamlandıktan sonra yayınlanmak üzere bir kitap/kitap bölümü ve bir makale olacaktır. Akademik çıktıların yanında geliştirilecek ölçek ile kadın kooperatiflerinin kadınların güçlenmesine etkisini izleme ve değerlendirme çalışmalarına temel oluşturması ve de araştırma sonuçlarının ilgili aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilecek bir deneyim paylaşma toplantısıyla sunulması da önemli etkiler olarak görülmektedir.

Proje Temel Faaliyetleri
  1. Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin haritalandırılması 
  2. Güçlenme etkisi için ölçek geliştirme çalışması 
  3. Ölçeğin anket olarak uygulanması 
  4. Derinlemesine görüşmeler yapılması 
  5. Kadın kooperatifleriyle deneyim paylaşma toplantısı 
Beklenen Çıktılar Bilimsel/akademik çıktılar: 1 ulusal, 1 uluslararası bildiri, 1 makale  ve 1 kitap bölümü/kitap  Ekonomik/Sosyal çıktılar: Proje bulgularının kadın kopperatifleri ve ilgili STK'lar ile paylaşılması Araştırmacı yetiştirilmesine yönelik çıktılar: Proje bursiyerinin doktora tez konusu kooperatiflerle ilgili olduğundan bursiyerin bu konuda uzmanlaşmasını sağlamanın yanında yeni bir araştırmacı potansiyeli vardır.

Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Bilgileri
Proje Adı Beklenen İstanbul Depreminin İstanbul Ekonomisine Dinamik Etkilerinin Analizi: Sistem Dinamiği Modeline Entegre Edilmiş Girdi-Çıktı Ekonomik Modeli
Destekleyen Kuruluş Yeditepe Üniversitesi
Ortaklar/Paydaşlar Dr. Öğr. Üyesi Eylül Damla Gönül Sezer (Yürütücü) - Yeditepe Üniversitesi,
Dr. Öğr. Üyesi Ayla Alkan (Araştırmacı) - Beykent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel (Araştırmacı) - İstanbul Kültür Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Melis Almula Karadayı (Araştırmacı)  - İstanbul Medipol Üniversitesi
Sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Eylül Damla Gönül Sezer 
Unvan-Ad/Soyad Dr. Öğr. Üyesi Eylül Damla Gönül Sezer 
Görevi Yürütücü
Proje Bütçesi 185000 TL
Proje Süresi 15 Ay
Proje Kısa Özeti (En fazla yarım sayfa) İstanbul gerek büyük nüfusundan kaynaklanan işgücü potansiyeli, gerekse başta üretim, hizmet, bankacılık, finans, lojistik sektörleri olmak üzere hemen hemen tüm sektörlere ait faaliyetlerde Türkiye’nin lokomotif gücü konumunda olması ve gayri safi yurtiçi hasılanın önemli bir kısmının İstanbul kaynaklı olması sebepleriyle ekonomik açıdan ülkemiz için kritik derecede önemli bir şehirdir. Bunun yanı sıra şiddetli bir depreme sebep olabilecek fay hatlarına yakın konumda olan İstanbul, jeolojik yapısı ve kentteki yapı stoğunun hassasiyeti nedeniyle de deprem açısından oldukça riskli bir durumdadır. Uzmanlar şehri etkileyecek şiddetli bir depremin telafisi güç derecede ekonomik kayıplara ve kısa ve uzun vadeli etkilere yol açabileceği konusunda hemfikirdir. Deprem kaynaklı olası ekonomik etkilerin önemi bilinmekle birlikte boyutlarının ne olabileceğine dair uzman görüşüne dayanan yorumlar dışında literatürde kullanılan bilimsel yöntemlere dayalı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple bu projede İstanbul’u etkileyecek olası bir depremin İstanbul ekonomisine etkilerinin bir sistem dinamiği modeline entegre edilmiş girdi-çıktı modeli ile tahmin edilmesi ve çeşitli senaryolarla depremin ekonomi üzerinde yaratacağı olumsuzlukları gidermeye dönük politikaların kısa ve uzun vadede etkinliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bununla beraber İstanbul iş ve işgücü akışları il sınırlarını aşan bir metropol olduğu için komşu illeri olan Tekirdağ ve Kocaeli illeri ile bir bütün olarak çalışılacaktır. Değiştirilmiş CHARM (MCHARM) anket dışı yöntemi ve kilit sektörler için toplanan üstün verinin beraber kullanımı ile hibrit bir bölgeselleştirme yöntemi uygulanarak, İstanbul-Tekirdağ-Kocaeli ilgi bölgesi ve Türkiye’nin geri kalanı diğer bölge olacak şekilde iki bölgeli bir girdi-çıktı tablosu oluşturulacaktır. Oluşturulan iki bölgeli girdi-çıktı tablosu her iki bölge içindeki tüm ekonomiyi ve iki bölge arasındaki ticareti temsil edecek ve olası talep ve arz şoklarının sonuçlarını verecektir. İstanbul-Tekirdağ-Kocaeli için oluşturulacak hanehalkı, üretim, devlet, ithalat, ihracat, ve firmalar şeklinde adlandırılan temel bileşenler arasındaki dinamik ve karmaşık ilişki nedensellikler ve geri dönüşümler ve benzeri yapılar sistem dinamiği yöntemi ile modellenecek ve olası şoklar oluşturulacaktır. Projede kullanılan yöntem de karmaşık bir ekonomik sistemin incelenmesinde girdi-çıktı modeli ve sistem dinamiği tekniğinin hibrit şekilde kullanılacağı ilk çalışma olacaktır. Projede önerilen sistem dinamiği tekniği ile girdi-çıktı modellerinin statik ve doğrusal yapısı dinamik hale getirilirken aynı zamanda çok yönlü karmaşık doğrusal olmayan ilişkilerle de doğrusallıktan kaynaklanan sorunlar da ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca proje ile depremin sektörler üzerindeki ekonomik etkileri hem arz hem de talep açısından değerlendirilecek, böylece oluşturulan arz ve talep taraflı modellerin farklı senaryolar için çıktılarının incelenmesi mümkün olabilecektir. Uygulanması planlanan farklı senaryolara bağlı benzetimlerle İstanbul’u farklı derecelerde etkileyecek depremlerin şehir üzerindeki olumsuz ekonomik boyutlarının en aza indirgenmesine yönelik devlet yardımı, kurtarma paketi ve yeniden yapılanma gibi farklı politikaların yaratacağı kısa ve uzun vadeli sonuçların gözlenmesi böylece en uygun politikanın belirlenmesi hedeflenmektedir.  Proje kapsamında iki yüksek lisans öğrencisi yetiştirilecek ve bu öğrencilerden biri yöntemin sistem dinamiği ayağı, diğeri ise girdi-çıktı ekonomik modeli ayağında tez çalışmalarını yapacaklardır. Böylece ülkemizdeki nitelikli araştırmacı sayısının arttırılmasına katkıda bulunacaktır. Projenin etkilerinden bir diğeri de 11. Kalkınma Planı dahilinde birçok maddede yer alan İstanbul’un uluslararası bir yatırım, finans, eğitim, teknoloji, bilim, lojistik ve AR-GE merkezine dönüştürülmesine yönelik hedeflerle ilgili deprem kaynaklı ekonomik risklerin ortaya konulmasıyla ilgili kurum ve kuruluşların depremin ekonomik etkilerini azaltmaya dönük uygulanabilir etkin politikaların oluşturulması hususunda belirleyici bir çerçeve oluşturacak olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Deprem, İstanbul, girdi-çıktı modeli, sistem dinamiği, sürekli olay benzetimi, afet ekonomisi
Proje Temel Faaliyetleri Problem tanımının yapılması ve proje kapsamının belirlenmesi, Türkiye arz ve kullanım tablosundan ulusal girdi-çıktı matrisinin oluşturulması ve İki Bölgeli tablo için bölgeselleştirme çalışması yapılması, benzetim modeli oluşturulması ve farklı senaryo ve politikalar ile model sonuçlarının yorumlanması projedeki iş paketleridir. 
Beklenen Çıktılar Projenin çıktıları, bir uluslararası hakemli dergi makalesi, bir ulusal hakemli dergi makalesi, bir uluslararası tam metin bildiri, bir ulusal özet bildiri, projede önerilen yöntemin kolayca kullanılmasını sağlayacak bir arayüz,iki adet yüksek lisans tezidir (tezlerden biri projenin system dinamiği ayağı diğeri ise girdi-çıktı modeli ayağı ile ilgili olacaktır).

Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Bilgileri
Proje Adı Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul
Destekleyen Kuruluş İstanbul Kalkınma Ajansı
Ortaklar/Paydaşlar Yıldız Teknopark
Dijitalpark Teknopark
İTO (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi)
TÜGİM
Üsküdar Belediyesi
Küçükçekmece Belediyesi (KUGİM)
MÜSİAD
TÜRKSİD
Synergia Levent Ofis Hizmetleri A.Ş.
Sorumlu
Unvan-Ad/Soyad Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt
Görevi Proje Koordiantörü
Proje Bütçesi
Proje Süresi 18 Ay
Proje Kısa Özeti (En fazla yarım sayfa) Bu proje kapsamında İstanbul’un öncelikle bölgesel, ardında da küresel ölçekte bir girişimcilik merkezi olarak hak ettiği yerlere gelmesi için altyapı, içerik sağlayıcılar, aktörler bir araya gelerek bir program çerçevesinde sürdürülebilirlik ile çalışacaklardır. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde kurulmuş girişimcilik merkezleri uluslararası girişimcilerin kullanımına açılacak, çok dilli (İngilizce, Arapça, Farsça vb.) programlar uygulanacak olup, Türkiye merkezli girişimcilik ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, yol gösterici rehberlik araçları ve danışmanlıklar, mentörlükler ve kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilecektir. Uluslararası İstanbul İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek ve İstanbul’un Uluslararası bir girişimcilik merkezi olarak marka değerinin artırılması için çok dilli yayın yapan içerik üreticisi bir tanıtım birimi kurulacaktır. Ayrıca Türkiye’de yaşayan yabancıların (uluslararası öğrenciler, göçmenler, sığınmacılar, mülteciler) yasal mevzuat çerçevesinde girişimcilik ekosistemi içine daha rahat entegrasyonu da sağlanmış olacaktır. Hali hazırda ülkemizde ikamet eden yabancı topluluğun içinde teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliğe adım atabilecek olan nitelikli kişilerin keşfi ve ekosistemin içinde dâhil edilmesi sağlanacaktır.
Proje Temel Faaliyetleri Proje ekibinin kurulması 
Uluslararası Girişimcilik Merkezi İSTANBUL tanıtım ajansının kurulması 
Uluslararası İstanbul Girişimcilik Merkezi’nin Kurulması
En az 20 mentörle en az 250 saat tanımlı mentörlük desteğinin verilmesi
Yurt dışından online katılımlara da açık İstanbul Merkezli bir Girişim Hızlandırma Programı uygulanması
Girişimci-yatırımcı eşleştirme programı uygulanması
10 farklı uluslararası işbirliği geliştirilmesi
Proje süresince 100 yeni uluslararası girişimin şirket olarak resmen Türkiye'de kurulması
Proje süresince 10 söyleşi / panel organizasyonunun gerçekleştirilmesi. 
15 tematik eğitimin gerçekleştirilmesi
Uluslararası İstanbul Girişimcilik Zirvesi'nin organize edilmesi
Beklenen Çıktılar İstanbul Levent'te bir "Uluslararası Girişimcilik Merkezi" kurulacaktır. Bilgi ve İçerik üretici bir Ajans kurulacak ve içeriklerin tamamını en az 3 dilli (Türkçe, İngilizce, Arapça) olacak şekilde hazırlayacaktır. En az 3 dilde yayın yapan güçlü bir dijital portal oluşturulacaktır. En az 20 mentörün bulunduğu Uluslararası girişimciler için mentörlük ağı ve platformu kurulacaktır. Proje kapsamında en az 10 uluslararası işbirliği yapılacaktır. İstanbul'da uluslararası girişimciler tarafından proje süresince en az 100 girişim kurulması beklenmektedir. 10 bilgilendirici, eğitici toplantı, 15 tematik eğitim ve 250 saat mentörlük ve danışmanlık oturumu gerçekleştirilecektir.

Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Bilgileri
Proje Adı Su Altında Basınçlı Hava ile Enerji Depolaması İçin Yeni Bir Depolama Sistemi
Destekleyen Kuruluş TÜBİTAK
Ortaklar/Paydaşlar Su Yapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.- Beykent Üniversitesi
Sorumlu  
Unvan-Ad/Soyad Elektronik Müh. / İbrahim Levent Sezgin
Görevi Yürütücü
Proje Bütçesi 303.112 TL
Proje Süresi 12 Ay
Proje Kısa Özeti (En fazla yarım sayfa) Bu proje önerisi yeni bir icada dayalı bir Su Altında Basınçlı Hava ile Enerji Depolama (SABHED) sistemine ait bir prototipin üretiminin yapılmasıyla ilgilidir. Bu proje yardımı ile Enerji Depolama Sistemleri’nin (EDS) ülkemizde kullanımının önü açılarak enerji konusunda ulusal kazanımlar elde edilmesi öngörülmektedir.
SABHED sistemi, dünyada enerji sektöründe çok önemli bir yeri olan ve önemi gittikçe artan Enerji Depolama Sistemleri (EDS) alanında ve bu alanda daha özel olarak da Basınçlı Hava ile Enerji Depolama (BHED) sistemleri alanındaki bir teknolojidir.
EDS’ler, genelden özel sisteme doğru şöyle sıralanabilir. EDS àBHED àSABHED à önerilen SABHED
SABHED teknolojisi çok yeni bir teknolojidir ve bu sistemin dünyada sadece birkaç küçük uygulaması vardır (The Liquid Grid (2021); İTÜ (2021)). Proje ile önerilen SABHED sistemi ise yeni bir icada dayalı olan bir teknolojidir ve bu proje ile önerilen SABHED sisteminin hava depolama ünitesi mevcut SABHED sistemlerinden farklıdır.
Proje Temel Faaliyetleri Prototip tasarımı, imalatı ve test edilmesi. Sonuç ve değerlendirme raporu hazırlanması.
Beklenen Çıktılar Ticari uygulaması için teknik veriler elde etmek. Buluşun ilgili teknik alana katkısının değerlendirilmesine yönelik akademik makale ve bildiri hazırlamak.

Proje Adı Betonarme Çerçeve Sistemler İçin Enerji Esaslı Sismik Tasarımı ve Değerlendirme Yönteminin Geliştirilmesi-121M713
Destekleyen Kuruluş TÜBİTAK
Ortaklar/Paydaşlar Gebze Teknik Üniversitesi-Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Anıl Dindar (Yürütücü) Beykent Üniversitesi Doç.Dr. Hasan Özkaynak (Araştırmacı)Beykent Üniversitesi Dr.Öğr.Üyesi Ziya Müderrisoğlu (Araştırmacı)Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Doç.Dr. Ali Bozer (Araştırmacı) Gedik Üniversitesi-Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Güllü (Araştırmacı)
Sorumlu Yürütücü-Gebze Teknik Üniversitesi-Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Anıl Dindar
Unvan-Ad/Soyad Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK
Görevi Araştırmacı
Proje Bütçesi 405350TL
Proje Süresi 24 Ay
Proje Kısa Özeti (En fazla yarım sayfa) Deprem tehlikesinde bulunan bölgelerde yapı tasarımına etki eden en önemli faktörlerden biri yer hareketinden kaynaklanan yanal yüklerdir. Yapıların güvenliğini sağlamak amacıyla tasarım ve değerlendirme hesaplamalarında ulusal veya uluslararası yapım yönetmelikleri dikkate alınır. Güncel yapım yönetmelikleri “dayanım” ve “şekildeğiştirme” kavramlarına göre analiz ve tasarım yöntemlerini içermektedir. Her iki yöntem de depremin yapıda oluşturduğu talep elastik tepki spektrumunun kullanımıyla elde edilmektedir. Hesaplanan deprem talepleri etkisi altında yapı elemanlarının yeterli dayanım ve şekildeğiştirme kapasitesine sahip olması beklenmektedir. Mevcut yöntemlerde, oluşan hasarın dayanım esaslı yaklaşımda dolaylı belirlenmesi ve şekildeğiştirme esaslı yöntemde ise en yüksek genlikli yerdeğiştirme dikkate alınarak değerlendirmenin yapılması söz konusudur. Oysaki deprem yer hareketinin yapıda oluşturduğu durum, depremin süresi ve frekans içeriğiyle yapı elemanlarının etki boyunca maruz kaldıkları hasar oluşumu ve gelişimiyle ilişkilidir. Bu ilişkinin dolaylı veya en büyük genlikli ana ait değerler olarak hesap edilmesi gerçekçi değildir. Deprem etkisini tanımlamadaki en gerçekçi yaklaşım, yapıya giren enerji ve bu enerjinin yapı içinde karşılanmasıdır. Mevcut yöntemlerin dolaylı olarak ele aldığı enerji kavramı, depreme dayanıklı yapı tasarımında hem talep hem de kapasite tanımlamalarını daha iyi açıklamaktadır. Yapı mühendisliğinde ilk olarak 1956’da önerilen enerji esaslı tasarım ve değerlendirme yaklaşımı araştırmacıların 1980’lerde ilgisini çekmiştir. Yapıların tasarım ve değerlendirilmesinde elastik ötesi hesapların araştırma konusu olduğu 1990’lu yıllarda araştırmacılar Deplasman Esaslı Tasarım (DET) ve Enerji Esaslı Tasarım (EET) alanında çalışmalar yapmıştır. Ancak, doğrusal olmayan statik itme analizinin zaman tanım alanında doğrusal olmayan analize (ZTADOA) göre daha pratik olmasından dolayı DET, EET’ın önüne geçmiştir. Temel olarak, hareket denge denklemi, yapının yerdeğiştirmesine göre integre edilerek “Enerji Denge Denklemi (EDD)” elde edilmektedir. EDD’nin her iki tarafı skaler büyüklüklerden oluşmaktadır. Mühendislik hesaplarında vektörel büyüklükler daha çok dikkate alındığından enerji gibi skaler bir büyüklüğün doğrultu bilgisi içermemesi ve dolayısıyla mühendislik uygulamalarında kullanılması bugüne kadar mümkün olmamıştır. 2000’li yıllarda ZTADOA hesaplarının geliştirilmesine bağlı olarak EET giderek gündeme gelmiş ve gelecek nesil yapım yönetmeliklerinin içine alınması hedefiyle çalışmalar sürdürülmektedir. Yakın zamanda, enerji esaslı tasarım konusunda yeterli sayıda gelişme göstermesi halinde, 2030’lu yıllarda hazırlanacak olan EuroCode’ların içinde enerji esaslı tasarım ve değerlendirme yaklaşımının yer alabileceği ifade edilmiştir. Bu araştırma projesi enerji esaslı tasarım ve değerlendirme yönteminin betonarme çerçeve sistemler için geliştirilmesini içermektedir. Bu amaçla proje kapsamında ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’e göre tasarlanmış bir grup yapı üzerinde ZTADOA’ler gerçekleştirilecektir. Analizlerden elde edilen sonuçlar ile yapıya giren ve tüketilen enerji talebinin betonarme çerçeve elemanlarına dağılması için bir hesap modeli oluşturulacaktır. Ardından, betonarme çerçeve elemanlar için, deneysel veriler göz önüne alınarak, enerji tüketme kapasitesi ve karşılık gelen hasar sınırlarının belirlenmesi için bir hesap modeli oluşturulacaktır. Talep ve kapasitenin enerji büyüklükleri ile ifade edilmesinin ardından, güncel yönetmeliklerle karşılaştırma yaparak, enerji esaslı tasarım ve değerlendirme yöntemi önerisinde bulunulacaktır. Projenin amaçlarına başarıyla ulaşılmasıyla uygulamada tasarım ve değerlendirme konularında uzman mühendis ve tasarımcılar için daha pratik, tutarlı ve hassasiyet seviyesi yüksek bir analitik yaklaşım ortaya konmuş olacaktır.
Proje Temel Faaliyetleri Betonarme çerçevelerde tüketilen plastik enerji talebinin dağılımının belirlenmesi
Betonarme çerçeve elemanlarında enerji tüketme kapasitesinin belirlenmesi
Betonarme çerçeve sistemler için enerji esaslı tasarım yönteminin geliştirilmesi
Beklenen Çıktılar Betonarme yapı sistemlerinin tasarımının 2030’lu yıllarda yayınlanması beklenen uluslararası yönetmeliklerde yer alması beklenen ve 2005 yılından beri Japon Yapı Yönetmeliğinde kısıtlı olarak yer alan enerji esaslı yöntemler ile gerçekleştirilebilmesi için bir yöntem geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Bilgileri
Proje Adı Son Dönem Osmanlı İstanbul’unda Direklerarası: Tecrübe ve Algı
Destekleyen Kuruluş TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Ortaklar/Paydaşlar YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Fatma Tunç YAŞAR, Yıldız Teknik Üniversitesi
ARAŞTIRMACI: Doç. Dr. Ahmet YAŞAR, Beykent Üniversitesi
ARAŞTIRMACI: Doç. Dr. Onur Güneş AYAS, Yıldız Teknik Üniversitesi
Proje Bütçesi 221.020 TL
Proje Süresi 2 Yıl
Proje Kısa Özeti (En fazla yarım sayfa) Divanyolu’nun Şehzade Mehmed Külliyesi ile Vezneciler arasında kalan bölümüne, yolun sağında ve solunda yer alan dükkânların önündeki revaklı sütunlardan dolayı Direklerarası denmektedir. Direklerarası, 1870’lerden itibaren kahvehane, kıraathane, çayhane, tiyatro ve sinema gibi sosyalleşme ve eğlence mekânlarının bir arada bulunduğu bir kültür ve eğlence merkezi haline gelmiştir. 1870’lerden itibaren sosyallik, eğlence ve kültür muhiti olarak yükselen ancak 1910’ların sonunda popülerliğini yitiren Direklerarası’nı konu edinen bu projenin amacı, modernleşme, reform, değişim ve dönüşüm süreçlerinin Direklerarası’nın gündelik hayatında nasıl tecrübe edildiği ve Direklerarası tecrübesinin Osmanlı siyasi otoriteleri ve toplumun farklı kesimleri tarafından nasıl algılandığının araştırılmasıdır. Projenin bu amaç çerçevesinde oluşturulan temel hipotezi ise Direklerarası’nın çok kültürlü ve eklektik bir sosyalleşme, eğlence ve kültür atmosferine sahip olduğu ve bu minvalde ortaya çıkan Direklerarası tecrübesinin Batılılaşma paradigması ve kültürel ikicilik bakış açısı ile anlaşılamayacağıdır. Bu bağlamda, bu proje Direklerarası’nı modernleşme tecrübesi bakımından farklı kültür ve unsurların karşılaştığı, uzlaştığı ve birbiriyle etkileşim içerisine girdiği bir mekân olarak görmektedir. Dolayısıyla, bu proje Doğu-Batı, alaturka-alafranga, modern-geleneksel olarak ifade edilen kutuplaştırıcı ikiliklerin sorgulanmasını sağlayacaktır. Bu kültürel ikiciliğin aşılması son dönem Osmanlı ve daha özelde Osmanlı modernleşmesi ve kültürü alanında yapılacak yeni çalışmalara farklı perspektiflerden çalışma ve yeni sorular sorma imkânı sunacaktır.
Proje Temel Faaliyetleri Proje, temel amaç ve hipotez göz önüne alınarak, Direklerarası tecrübesi ve Direklerarası algısı olmak üzere iki katmanda yürütülecektir. Birinci katmanda, Direklerarası’nda yaşanan tecrübe ortaya çıkarılacak ve analiz edilecektir. Bu bağlamda seksen iki dükkânın fonksiyonlarına göre dağılımı; kahvehane, çayhane ve kıraathanelerin konumu, işletmecileri, kapasiteleri, müşterileri; edebi ve entelektüel çevrelerden kimlerin hangi mekân ya da mekânlarla irtibatlı olduğu; tiyatroların faaliyetleri, müzik icra edilen mekânlar ve bunlar etrafında oluşan çevreler; Karagöz sahnelenen mekânlar, gezici sirkler; sinema gösterimleri gibi konular araştırılacaktır. Araştırmanın ikinci katmanında ise Direklerarası tecrübesinin siyasi otoriteler ve toplumun farklı kesimleri tarafından nasıl algılandığı, Direklerarası tecrübesine yönelik algının zaman içerisinde değişip değişmediği, Direklerarası tecrübesinin metinlere nasıl yansıdığı ve sonraki yıllarda Direklerarası’nın nasıl hatırlandığı araştırılarak ortaya konacaktır.
Beklenen Çıktılar Kapsamlı ve çok katmanlı bir yaklaşım ile Direklerarası tecrübesine odaklanan proje, genel anlamda modernlik, çok kültürlülük ve birlikte yaşama deneyimlerini anlamaya katkı sağlayacaktır. Proje çıktısı olarak gerçekleşecek olan yayınlar, hazırlanan web sayfası ve alanda çalışan araştırmacıların katılımı ile gerçekleşecek çalıştay ile araştırma verileri ve sonuçları paylaşılacaktır.